28.05.2020

М О Н Г О Л   :   C O V I D - 1 9 - И Й Н   Ү Е Д  
Т А Т В А Р   Б О Л О Н   Н И Й Г М И Й Н   Д А А Т Г А Л Ы Н   Х Ө Н Г Ө Л Ө Л Т ,   Ч Ө Л Ө Ө Л Ө Л Т Т Э Й   Х О Л Б О О Т О Й   Б А Т А Л С А Н   Б А Г Ц   Х У У Л И У Д  

COVID-19-ийн үед Татвар болон Нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой УИХ-аас баталсан багц хуулиуд

 

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас цар тахал хэмээн албан ёсоор мэдэгдсэн дэлхий дахинд хурдацтай тархаад буй Ковид–19 гэж нэрлэсэн вирусийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын УИХ -аас Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай, Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай, Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулиудыг 2020 оны 04 сарын 09-ний өдөр баталсан  байна. Энэхүү хуулиудад дараах хөнгөлөлт, чөлөөлөлтүүдийг зохицуулсан:


Locations
Үйлчилгээний чиглэлүүд
Location:
Ulaanbaatar, Монгол
Industry:
Барилга ба Дэд бүтэц
Газрын тос &Шатахуун
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Competition law
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
Маргаан Шийдвэрлэх
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Санхүү болон Үнэт цаас
Олон улсын худалдаа
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Licences and Permits
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: