T а т г а л з а л  

Та энэхүү веб-сайтыг ашигласнаар дараах нөхцөлийг дагах болно:

  • Грата Интернешнл вебсайтад байрлуулсан мэдээ нь зөвхөн мэдээллийн шинж чанартай бөгөөд тодорхой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө өгөх боломжгүй болохыг анхаарна уу. Та энэ вебсайт  дээрх мэдээллийг манай хуульчдаас зөвлөгөө авахгүйгээр шийдвэр гаргах үндэслэл болгон ашиглаж болохгүй. Хэрэв вебсайт дээрх мэдээллийг үндэслэл болгон ашигласан аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйд манай байгууллага хариуцлага хүлээхгүй болно. Хэрэв та Грата Интернешнл-тэй холбогдон хууль эрх зүйн зөвлөгөө авах хүсэлтэй багаа бол +7 (727) 2445 777 дугаараар утсаар болон вебсайтаар дамжуулан бидэнтэй холбогдоно уу.
  • Нууцын мэдээллийг бидэнд албан ёсны хамтран ажиллах захидлыг илгээсний дараа бидэнд мэдээллийг явуулах хэрэгтэй ба бусад тохиолдолд тухайн мэдээллийг хамгаалахгүй ба энэ нь хянан шалгах ажиллагаа явагдвал шүүх тухайн мэдээллийг нээлттэй шалгана гэсэн үг. Нууцлалын бодлогын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://gratanet.com/privacy-policy авна уу.
  • Энэхүү вебсайт дээрх холбоосын зорилго нь зочдод нэмэлт мэдээллийн эх сурвалж болгохоор байршуулсан бөгөөд  энэ нь  ямар нэг сурталчилгаа эсхүл ивээн тэтгэсэн агуулгагүй ба Грата Интернешнл-тэй ямар нэгэн холбоогүй болно. Грата Интернэшнлийн оюуны өмчийг ашиглах эсхүл үл ашиглах агуулга байхгүй болно.

Зохиогчийн Эрхийн Мэдэгдэл

Энэхүү веб хуудсууд дээрх зохиогчийн эрх (холбоотой эсхүл тэдгээртэй холбогдох мэдээ, мэдээлэл, нийтлэл, график, компьютерийн кодууд гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй), бусад бүх оюуны өмч болон өмчлөх эрх нь Грата Интернейшнл эзэмших бөгөөд Грата Интернейшнл-ийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, түгээх эсхүл ашиглахыг хориглоно. Грата Интернейшнл-ийн вэбсайтад байрлуулсан зохиогчийн эрх бүхий өгөгдлийг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно.

Веб хуудсыг нэг эсхүл хэдэн хувийг дангаар нь хувийн компьютер дээр үзэх зорилгоор татаж авах, түр хугацаагаар хадгалахыг зөвшөөрнө. Харин веб хуудсуудын аль нэгийг (эсвэл түүний аль нэг хэсэг) байнгын хуулбарлах, ашиглах эсхүл хадгалахыг хориглоно. Грата Интернейшнл нь вэбсайт дээрх бусад вэбсайтын холбоос дээр байрлуулсан аливаа  мэдээллийн хувьд бүх хариуцлагыг хүлээхээс татгалзаж байна.