GRATA 
International
Өөрийн багаа бүрдүүлэх
GRATA International ranks high in Asialaw Profiles 2021
GRATA International in Mongolia
GRATA International
нь өнөөдөр
> 0
мэргэжилтэнтэйгээр
0
улсад
0 years
жилийн туршлага
G R A T A    
I n t e r n a t i o n a l  
GRATA International - нь нэг брэндийн дор нэгдсэн,
тэдгээрийн харьяалалд удирдирлагатай бие даасан
хуулийн фирмүүдийн олон улсын сулжээ юм.
Read more
Ө ө р и й н   б а г а а   б ү р д ү ү л э х  
20 орны 250 мэргэжилтэн олон улсын болон дотоодын
томоохон фирмүүд, сангууд, банкууд, даатгалын компаниуд,
барилгын компаниуд, уул уурхайн компаниуд, агаарын
тээврийн компаниуд, хөнгөн, хүнд үйлдвэрийн компаниуд,
телеком, эм үйлдвэрлэл, бусад чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг.
Find a lawyer
G R A T A   I n t e r n a t i o n a l   r a n k s   h i g h   i n   A s i a l a w   P r o f i l e s   2 0 2 1  
The team of GRATA International was ranked among the best firms in Kazakhstan and placed in the highest tiers
Read more
G R A T A   I n t e r n a t i o n a l   i n   M o n g o l i a  
Associate office Absolute Advocates LLP becomes a fully integrated member of GRATA International Mongolia
Read more
Б а й р ш и л  
Дэлхий дахинд олон салбар, төлөөлөгчийн газар байдаг
Газрын зураг харах
Б а г а а  
б ү р д ү ү л э х  
Төслийн амжилтын гол хүчин зүйлийн нэг нь мэргэжлийн багийн оролцоо юм
  • сонголтуудаас нэгийг сонгоно уу

Б и д н и й   а м ж и л т  
Грата Интернэшнл нь Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles зэрэг олон улсын хуулийн фирмийн зэрэглэл тогтоодог байгууллагуудаар байнга сайшаагддаг бөгөөд China Business Law Journal-ийн оны шилдэгээр шалгарсан.
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
The team of GRATA International was ranked among the best firms in Kazakhstan and placed in the highest tiers - "outstanding" and "recommended" in General Business Law, Energy, Oil&Gas, Construction