GRATA 
International 
in Legal 500 EMEA 2022
Өөрийн багаа бүрдүүлэх
GRATA 
International
GRATA International
нь өнөөдөр
> 0
мэргэжилтэнтэйгээр
0
улсад
0 years
жилийн туршлага
G R A T A    
I n t e r n a t i o n a l    
i n   L e g a l   5 0 0   E M E A   2 0 2 2  
GRATA International has continued its previous year’s success
and secured rankings in in Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan,
Tajikistan and Uzbekistan. The Legal 500 EMEA 2022 rankings
have confirmed GRATA International’s role as one of the market
leaders in the region.
See more
Ө ө р и й н   б а г а а   б ү р д ү ү л э х  
22 орны 250 мэргэжилтэн олон улсын болон дотоодын
томоохон фирмүүд, сангууд, банкууд, даатгалын компаниуд,
барилгын компаниуд, уул уурхайн компаниуд, агаарын
тээврийн компаниуд, хөнгөн, хүнд үйлдвэрийн компаниуд,
телеком, эм үйлдвэрлэл, бусад чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг.
Find a lawyer
G R A T A    
I n t e r n a t i o n a l  
GRATA International - нь нэг брэндийн дор нэгдсэн,
тэдгээрийн харьяалалд удирдирлагатай бие даасан
хуулийн фирмүүдийн олон улсын сулжээ юм.
Read more
Б а й р ш и л  
Дэлхий дахинд олон салбар, төлөөлөгчийн газар байдаг
Газрын зураг харах
Б а г а а  
б ү р д ү ү л э х  
Төслийн амжилтын гол хүчин зүйлийн нэг нь мэргэжлийн багийн оролцоо юм
  • сонголтуудаас нэгийг сонгоно уу

Б и д н и й   а м ж и л т  
Грата Интернэшнл нь Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles зэрэг олон улсын хуулийн фирмийн зэрэглэл тогтоодог байгууллагуудаар байнга сайшаагддаг бөгөөд China Business Law Journal-ийн оны шилдэгээр шалгарсан.
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
The team of GRATA International was ranked among the best firms in Kazakhstan and placed in the highest tiers - "outstanding" and "recommended" in General Business Law, Energy, Oil&Gas, Construction
Chambers Asia-Pacific 2022
Chambers Asia-Pacific 2022
In the rankings, released by Chambers & Partners, GRATA International has confirmed its standing as one of the leading firms in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan received ratings across major practice areas.

GRATA International