GRATA 
International
Өөрийн багаа бүрдүүлэх
GRATA International
нь өнөөдөр
> 0
мэргэжилтэнтэйгээр
0
улсад
0 years
жилийн туршлага
G R A T A    
I n t e r n a t i o n a l  
GRATA International - нь нэг брэндийн дор нэгдсэн,
тэдгээрийн харьяалалд удирдирлагатай бие даасан
хуулийн фирмүүдийн олон улсын сулжээ юм.
Read more
Ө ө р и й н   б а г а а   б ү р д ү ү л э х  
19 орны 250 мэргэжилтэн олон улсын болон дотоодын
томоохон фирмүүд, сангууд, банкууд, даатгалын компаниуд,
барилгын компаниуд, уул уурхайн компаниуд, агаарын
тээврийн компаниуд, хөнгөн, хүнд үйлдвэрийн компаниуд,
телеком, эм үйлдвэрлэл, бусад чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг.
Find a lawyer
Б а й р ш и л  
Дэлхий дахинд олон салбар, төлөөлөгчийн газар байдаг
Газрын зураг харах
Б а г а а  
б ү р д ү ү л э х  
Төслийн амжилтын гол хүчин зүйлийн нэг нь мэргэжлийн багийн оролцоо юм
  • сонголтуудаас нэгийг сонгоно уу

Б и д н и й   а м ж и л т  
Грата Интернэшнл нь Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles зэрэг олон улсын хуулийн фирмийн зэрэглэл тогтоодог байгууллагуудаар байнга сайшаагддаг бөгөөд China Business Law Journal-ийн оны шилдэгээр шалгарсан.
Chambers & Partners, Band 1, 2018, 2019
Chambers & Partners, Band 1, 2018, 2019
Samara, Russia. Recognised by Chambers & Partners. "They have a very strong, young team; they're very enthusiastic," before going on to note that "they provide good service and they're driven".
China Business Law Journal, Deal of the Year, 2016
China Business Law Journal, Deal of the Year, 2016
Deal of the Year – Energy and Natural Resources 2016.