GRATA International in Legal 500 EMEA 2021
Өөрийн багаа бүрдүүлэх
GRATA 
International
GRATA International
нь өнөөдөр
> 0
мэргэжилтэнтэйгээр
0
улсад
0 years
жилийн туршлага
G R A T A   I n t e r n a t i o n a l   i n   L e g a l   5 0 0   E M E A   2 0 2 1  
Legal 500, one of the most reputable international directories, released its latest rankings of leading law firms and lawyers in Europe, Middle East and Africa.
Offices of GRATA International have confirmed their positions as leading practitioners in Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan.
See more
Ө ө р и й н   б а г а а   б ү р д ү ү л э х  
20 орны 250 мэргэжилтэн олон улсын болон дотоодын
томоохон фирмүүд, сангууд, банкууд, даатгалын компаниуд,
барилгын компаниуд, уул уурхайн компаниуд, агаарын
тээврийн компаниуд, хөнгөн, хүнд үйлдвэрийн компаниуд,
телеком, эм үйлдвэрлэл, бусад чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг.
Find a lawyer
G R A T A    
I n t e r n a t i o n a l  
GRATA International - нь нэг брэндийн дор нэгдсэн,
тэдгээрийн харьяалалд удирдирлагатай бие даасан
хуулийн фирмүүдийн олон улсын сулжээ юм.
Read more
Б а й р ш и л  
Дэлхий дахинд олон салбар, төлөөлөгчийн газар байдаг
Газрын зураг харах
Б а г а а  
б ү р д ү ү л э х  
Төслийн амжилтын гол хүчин зүйлийн нэг нь мэргэжлийн багийн оролцоо юм
  • сонголтуудаас нэгийг сонгоно уу

Б и д н и й   а м ж и л т  
Грата Интернэшнл нь Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles зэрэг олон улсын хуулийн фирмийн зэрэглэл тогтоодог байгууллагуудаар байнга сайшаагддаг бөгөөд China Business Law Journal-ийн оны шилдэгээр шалгарсан.
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
Asia-Pacific, Asialaw Profiles 2021
The team of GRATA International was ranked among the best firms in Kazakhstan and placed in the highest tiers - "outstanding" and "recommended" in General Business Law, Energy, Oil&Gas, Construction

GRATA International