02.03.2021

Х У У Л Ь   З Ү Й Н   М Э Д Э Э :   К О Р О Н А В И Р У С Т   Х А Л Д В А Р   ( К О В И Д - 1 9 )   Ы Н   Т А Р Х А Л Т Ы Н   Т Ү В Ш И Н Г   Т О Г Т О О Ж ,   Т Ө Р И Й Н   Б А Й Г У У Л Л А Г А ,   Х Ү Н ,   Х У У Л И Й Н   Э Т Г Э Э Д И Й Н   Ү Й Л   А Ж И Л Л А Г А А Г   З О Х И Ц У У Л А Х   Т Ү Р   Ж У Р А М  

Монгол улсын Засгийн газар 2021 оны 02 дугаар 21 –ний өдөр “Коронавируст халдвар (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” –ыг баталлаа.

Тус журамд халдварын тархалтын 4 (дөрөв) түвшинг тогтоож, түвшин тус бүрт төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны горимыг зохицуулсан бөгөөд үүнээс хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны горимыг товчлон хүргэж байна.

Халдварын тархалтын түвшин

Ногоон түвшин*

*(халдвар илрээгүй)

Төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй, нийгмийн эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана.

Зэрэглэл

Өдөр тутмын бэлэн байдал

Ажлын горим

Хэвийн

Замын хөдөлгөөнд оролцох

Хэвийн /цагийн хязгаарлалтгүй/

Нийтийн тээвэр

Ердийн цагийн хуваарь

Ажлын байрны горим

Хэвийн

Татаж авах→

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, GRATА International Хуулийн Фирмийн партнер В.Болормаа болон эрх зүйч Т.Буянжаргалтай bvolodya@gratanet.com, btungalag@gratanet.com эсхүл +976 70155031 утсаар холбогдоорой.    

Locations
Үйлчилгээний чиглэлүүд
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: