01.08.2017

A d m i n i s t r a t i v e   l i a b i l i t y   o f    
m a n u f a c t u r e r s ,   c o n t r a c t o r s   a n d    
s e l l e r s   i n   R u s s i a :   l e g a l    
d e v e l o p m e n t s  

On 30 July 2017, amendments to the Code of Administrative Violations of the Russian Federation introduced by the Federal Law No. 175-FZ dated 18 July 2017, came into force. The amendments establish special administrative liability for the failure of the manufacturer (contractor, seller, or a person acting as a foreign manufacturer) to take measures for harm prevention in case of circulation products that do not meet the requirements of technical regulations. 

Read more:


Contacts:

Yana Dianova

Director, Corporate and Commercial Law Department, GRATA International (Moscow)

Tel: +7 (495) 660 11 84

E-mail: ydianova@gratanet.com

Locations
үйлдвэрлэлийн
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк &Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: