Search publications
“Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам”
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам”-ыг баталж, 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн.
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төсөл
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –ийн дагуу 1999 онд батлагдан нийт 24 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, одоог хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2018 оны 3 сар өргөн мэдүүлсэн.
Хууль зүйн мэдээлэл: Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт
КОВИД-19 цар тахалтай холбогдуулан, иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих, тэдэнд үзүүлж буй цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 2020 оны 04 сарын 09 өдөр (1) Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль болон (2) Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийг тус тус баталсан билээ. Эдгээр хуулинд 2020 оны 08 сарын 28 –ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна.
МОНГОЛ : COVID-19-ийн үед Ажил олгогчийн зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас цар тахал хэмээн албан ёсоор мэдэгдсэн дэлхий дахинд хурдацтай тархаад буй Ковид–19 гэж нэрлэсэн вирусийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газраас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна.
Labor "Extremism" or How to Deal with Unscrupulous Employee
Any business activity, one way or another, is connected with the involvement of labor resources, since with the development of the company it becomes impossible to independently perform the necessary functionality. Thus, entrepreneurs and heads of business structures attract employees to perform certain duties, concluding employment contracts.
Employment & Labour law in Mongolia
General labour market trends and latest/likely trends in employment litigation
Even with a slowdown in 2014, Mongolia has experienced dramatic economic growth in the 2000s. A small country with a population of 3.1 million, Mongolia has had real per capita gross domestic product (GDP) averaging annual increases of more than 6.7 percent from 2000 to 2013, more than 5.4 percentage points above global economic growth. The growth of 15.8 percent from 2010 to 2011 and 10.6 percent from 2011 to 2012 was especially high.
Amendment to the Labour Code of Azerbaijan
According to the Amendment Law as of July 13, 2017, for the purposes of implementation of the Law on Cashless Settlements, a new paragraph (x) has been added to the duties of employer. Thus, all payments to be made to employee by the employer under the Labor Code shall be provided in accordance with the provisions of the Law on Cashless Settlements.