Поиск по публикациям
23.06.2020
САНХҮҮГИЙН БУС БИЗНЕС, МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БОЛОХ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРУУЛЖ
Монгол Улс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлийн бодлого стратеги, зохицуулалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд САНХҮҮГИЙН БУС БИЗНЕС, МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БОЛОХ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРУУЛЖ зохицуулахаар шийдвэрлэжээ. Ийнхүү 2020 оны Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид СЗХ гэх) –ны 120 дугаар тогтоолоор “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам” (цаашид “Журам” гэх) –ыг баталсан байна.  
28.05.2020
МОНГОЛ : COVID-19-ИЙН ҮЕД ТАТВАР БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ БАТАЛСАН БАГЦ ХУУЛИУД
COVID-19-ийн үед Татвар болон Нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой УИХ-аас баталсан багц хуулиуд
22.04.2020
МОНГОЛ : COVID-19-ийн үед Ажил олгогчийн зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас цар тахал хэмээн албан ёсоор мэдэгдсэн дэлхий дахинд хурдацтай тархаад буй Ковид–19 гэж нэрлэсэн вирусийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газраас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна.
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Монголын татварын багц хуулийн шинэчлэл
2018 онд Монголын Улсын Засгийн газар Татварын Ерөнхий хууль, Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбаруудыг Монгол улсын Их Хуралд (Парламентад) өргөн барьсан бөгөөд Парламент 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус чуулганаараа 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх шинэчилсан татварын багц хуулиудыг баталсан.
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Монгол улсын Их Хурал (Парламент) 2020 оны 1 дүгээр сарын 1 –ны өдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх Таmварын Ерөнхий хууль, Аж Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль, болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийг багтаасан татварын багц хуулиудыг баталсан.
31.03.2020
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн Монгол Улсын Засгийн газраас татвар төлөгчдийг дэмжих чиглэлээр авах арга хэмжээ
2020 оны 03 сарын 27 өдрийн Засгийн Газрын ээлжит бус хуралдаанаар COVID-19 халдварын улмаас Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ үед татвар төлөгчдийг дэмжих зорилгоор дараах арга хэмжээг авах шийдвэрлэжээ.
27.03.2020
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн эрх зүйн зохицуулалт болон Гэрээнд санал болгож буй жишиг заалт
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын (цаашид “Танхим” гэх) даргын 2020 оны 1 сарын 24-ний өдөр баталсан force majeure /Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл/ болон hardship /хүнд нөхцөл байдал/-ыг гэрчлэх журмын 1.2.1 –д заасны дагуу:
Force majeure буюу гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл (Цаашид force majeure гэх) гэдэгт талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, урьдчилан сэргийлж, шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг ашиглан даван гарах боломжгүй дараах саад тотгор тохиолдсоны улмаас талууд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэхийг
21.02.2020
Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хураангуй
Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар хоорондын байгууллага юм.
18.10.2019
The employer's obligation on labour safety and hygiene in Mongolia
Mongolia is one of the wealthiest countries in the world of mineral resources and has developed its own independent mining industry since 1990. The country has joined the implementation of European and international technical, environmental and occupational safety and health standards in the mining sector to improve its competitiveness in the public and private sector.
21.08.2019
An Expatriate to work in Mongolia
Parliament of Mongolia had adopted the Law on the Legal Status of Foreign Nationals on 08 July 2010. According to this law, the government has enacted appendixes of Resolution No145 on the Procedure of Issuance of Mongolian visa and Resolution No146 on Residence and Registration of foreign nationals in Mongolia in 2018 for regulating visa and residence permit related relations.