P u b l i c a t i o n s  

Contact details:
marketing@gratanet.com
Search publications
Nobel Brothers' history in Azerbaijan
The first foreign company in Baku was founded by the Nobel brothers - Alfred, Ludvig and Robert. Few people know about the deep connection of the Nobel Prizes with Baku’s oil.  12 percent of the prize was said to be from Alfred's shares in the Nobel Brothers' Petroleum Company in Baku.
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн Монгол Улсын Засгийн газраас татвар төлөгчдийг дэмжих чиглэлээр авах арга хэмжээ
2020 оны 03 сарын 27 өдрийн Засгийн Газрын ээлжит бус хуралдаанаар COVID-19 халдварын улмаас Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ үед татвар төлөгчдийг дэмжих зорилгоор дараах арга хэмжээг авах шийдвэрлэжээ.
27.03.2020
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн эрх зүйн зохицуулалт болон Гэрээнд санал болгож буй жишиг заалт
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын (цаашид “Танхим” гэх) даргын 2020 оны 1 сарын 24-ний өдөр баталсан force majeure /Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл/ болон hardship /хүнд нөхцөл байдал/-ыг гэрчлэх журмын 1.2.1 –д заасны дагуу:
Force majeure буюу гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл (Цаашид force majeure гэх) гэдэгт талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, урьдчилан сэргийлж, шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг ашиглан даван гарах боломжгүй дараах саад тотгор тохиолдсоны улмаас талууд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэхийг
Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хураангуй
Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар хоорондын байгууллага юм.
18.10.2019
The employer's obligation on labour safety and hygiene in Mongolia
Mongolia is one of the wealthiest countries in the world of mineral resources and has developed its own independent mining industry since 1990. The country has joined the implementation of European and international technical, environmental and occupational safety and health standards in the mining sector to improve its competitiveness in the public and private sector.
PPP Boom in Kazakhstan
As of 1 October 2019, 610 public-private partnerships agreements worth 1.5 billion tenge (about 3.8 million US dollars) have been executed in Kazakhstan. While PPP remains one of the areas of great interest to both Kazakhstani state authorities and prospective investors, it seems that the Government of Kazakhstan has decided to change its policy in relation to PPPs by shifting focus from quantity to quality of PPP projects to be implemented in Kazakhstan.