Publications

Contact details:
marketing@gratanet.com
Search publications
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Монголын татварын багц хуулийн шинэчлэл
2018 онд Монголын Улсын Засгийн газар Татварын Ерөнхий хууль, Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбаруудыг Монгол улсын Их Хуралд (Парламентад) өргөн барьсан бөгөөд Парламент 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус чуулганаараа 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх шинэчилсан татварын багц хуулиудыг баталсан.
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Монгол улсын Их Хурал (Парламент) 2020 оны 1 дүгээр сарын 1 –ны өдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх Таmварын Ерөнхий хууль, Аж Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль, болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийг багтаасан татварын багц хуулиудыг баталсан.
Nobel Brothers' history in Azerbaijan
The first foreign company in Baku was founded by the Nobel brothers - Alfred, Ludvig and Robert. Few people know about the deep connection of the Nobel Prizes with Baku’s oil.  12 percent of the prize was said to be from Alfred's shares in the Nobel Brothers' Petroleum Company in Baku.
31.03.2020
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн Монгол Улсын Засгийн газраас татвар төлөгчдийг дэмжих чиглэлээр авах арга хэмжээ
2020 оны 03 сарын 27 өдрийн Засгийн Газрын ээлжит бус хуралдаанаар COVID-19 халдварын улмаас Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ үед татвар төлөгчдийг дэмжих зорилгоор дараах арга хэмжээг авах шийдвэрлэжээ.
27.03.2020
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн эрх зүйн зохицуулалт болон Гэрээнд санал болгож буй жишиг заалт
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын (цаашид “Танхим” гэх) даргын 2020 оны 1 сарын 24-ний өдөр баталсан force majeure /Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл/ болон hardship /хүнд нөхцөл байдал/-ыг гэрчлэх журмын 1.2.1 –д заасны дагуу:
Force majeure буюу гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл (Цаашид force majeure гэх) гэдэгт талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, урьдчилан сэргийлж, шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг ашиглан даван гарах боломжгүй дараах саад тотгор тохиолдсоны улмаас талууд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэхийг
21.02.2020
Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хураангуй
Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар хоорондын байгууллага юм.