Publications

Contact details:
marketing@gratanet.com
Search publications
23.08.2023
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн зохицуулалт
Монгол Улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг 2010 оны Концессын тухай хуулиар зохицуулж байсан. Тус хуулийг шинэчлэн найруулахаар НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн комиссоос 2019 онд баталсан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай жишиг хууль, түүний гарын авлагыг судалж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль (“ТХХТтХ”) –ийн төслийг боловсруулсан бөгөөд Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан ба 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм.
12.05.2023
Шүүхээс гадуур маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа – арбитр
Арбитр нь шүүхийн журмаар тохиролцсон механизмын дагуу талуудаас сонгогдсон нэг буюу хэд хэдэн хувийн шийдвэр гаргагч (арбитрч) маргааныг шийдвэрлэж, эцсийн бөгөөд заавал биелүүлэх ёстой шийдвэр /арбитрын шийдвэр/ гаргах зөвшилцлийн механизм юм (Тони Андриодс, Эммануэл Жакоми, мөн Артис Страупеникс). Энэ нь олон оронд, тэр дундаа Монгол Улсад шүүхээс гадуур маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны нэг юм.
20.04.2023
Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
 Монгол Улсын Их Хурал 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр “Зөвшөөрлийн тухай хууль” (“Зөвшөөрлийн тухай хууль”)-ийг баталсан ба тус хууль 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн.
Монголд бизнес эрхлэх нь 2023
Монгол улс нь байгалийн асар их нөөц, хөдөө аж ахуйн өргөн боломжтой төдийгүй Азийн томоохон хоёр зах зээлд ойр байдаг тул дунд болон урт хугацааны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО) оруулах таатай орчин болдог. Үндэсний статистикийн мэдээгээр 2021 оны есдүгээр сарын байдлаар Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) 10.4 тэрбум ам доллар байна.
Advertising and promotion of medicines and medical products
GRATA International’s specialists of the Pharmaceuticals & Healthcare sector released the product on “Advertising and promotion of medicines and medical products” in the following countries: Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, and Uzbekistan. 
Барьцаат хэлцэл, хөдлөх хөрөнгийн барьцааны асуудал
Дэлхийн Банк Группийн Олон улсын санхүүгийн корпорацаас Монголын банкны холбоотой хамтран Нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх, тэр дундаа хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Монгол Улсын хувьд 2015 онд “Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль”-ийг  батлан   хэрэгжүүлж   байгаа   бөгөөд  сүүлийн жилүүдэд хамгийн түгээмэл хөндөгддөг эрх зүйн харилцааны нэг болж байна.