News

Contact details:
marketing@gratanet.com
News Search
26.08.2021
ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –ийн дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2018 оны 3 сард анх Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байдаг. Үүнээс хойш хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны эцэст 2021 оны 7 дугаар сарын 02 –ны өдөр тус хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
Dispute Resolution in Turkey and Switzerland
As a part of our enhanced range of services and an expanded network of offices, we would like to offer a new service – Dispute resolution in Turkey and Switzerland.
Dispute resolution support in CIS and Eastern Europe
The continuing development and close economic links between countries of the Eurasian Economic Union (Russian Federation, Republic of Kazakhstan, Republic of Belarus, Kyrgyz Republic, Republic of Armenia), and close historic ties between CIS countries encourage constant cooperation between the countries, increase the volume of mutual trade and number of business projects between the companies from these countries.
GRATA International's partners in Legal 500's Arbitration Powerlist 2020
In the recently released it's Arbitration Powerlist 2020 Legal 500 identified the leading arbitration experts in CIS and Caucasus. 
GRATA International ranks high in Asialaw Profiles and Asialaw Leading Lawyers 2021
The team of GRATA International was ranked among the best firms in Kazakhstan and placed in the highest tiers - "outstanding" and "recommended".
20.03.2020
Давхар татварын гэрэний татварын харилцан тохирох журам
Монгол улс 26 улстай “Давхар татварын гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г байгуулсан байдаг. Уг гэрээнд нийцээгүй байдлаар татвар ногдуулсан, эсхүл ирээдүйд ногдуулах нөхцөл үүсэх нь тодорхой болсон тохиолдолд татварын давхардлыг арилгах асуудлаар нөгөө улсын эрх бүхий этгээдтэй харилцан тохиролцох зорилгоор 2013 онд “Татварын харилцан тохиролцох” журмыг (цаашид “Журам гэх”) анх баталсан байдаг.