Search publications
Барьцаат хэлцэл, хөдлөх хөрөнгийн барьцааны асуудал
Дэлхийн Банк Группийн Олон улсын санхүүгийн корпорацаас Монголын банкны холбоотой хамтран Нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх, тэр дундаа хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Монгол Улсын хувьд 2015 онд “Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль”-ийг  батлан   хэрэгжүүлж   байгаа   бөгөөд  сүүлийн жилүүдэд хамгийн түгээмэл хөндөгддөг эрх зүйн харилцааны нэг болж байна.
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн холбогдох журмууд
Монгол Улс 2019 оны аравдугаар сард Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага (ФАТФ)-ын Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдалтай орнуудын тоонд орж, үүнээс 1 жилийн дараа 2020 оны аравдугаар сард тус жагсаалтаас амжилттай гарсан байдаг.
Монголд бизнес эрхлэх нь - 2022
Монгол улс байгалийн асар их нөөц, хөдөө аж ахуйн өргөн боломжтой төдийгүй Азийн томоохон зах зээлд ойрхон байдаг тул дунд болон урт хугацааны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО) оруулах таатай орчин болдог.
Хуулийн этгээд татан буугдах үйл ажиллагаа
Монгол Улсын Бүртгэлийн байгууллагын 10-р сарын тоон мэдээгээр 2021 оны 10-р сард нийт 67 хуулийн этгээд татан буугдсан байна.
Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам
Технологийн дэвшилд суурилсан санхүүгийн үйлчилгээг санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэх үйл явцыг бүхэлд нь финтек гэнэ. Финтекийн тусламжтайгаар санхүүгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтэрснээр санхүүгийн байгууллагууд илүү бага зардлаар, өргөн цар хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа явуулах боломжтой юм.
ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28 –ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг баталлаа. Тус хуулийн дагуу Монгол улсын Банкны тухай хуульд дараах гол өөрчлөлтүүд орсон байна.
General considerations regarding the jurisdiction of Austrian
Despite the fact that the political situation in Austria, in comparison with other countries of the Western world, is considered more favorable towards Russia, banks and other service providers have recently begun to treat Russian customers with increasing suspicion and skepticism. Therefore, doing business in Austria or using Austrian jurisdiction for capital management requires additional measures.
Would Kazakhstan emerge as a new destination for start-ups?
There is no doubt that Kazakhstan needs new economic drivers to facilitate the launch of innovative new businesses, to disrupt conventional industries and to transform intellectual capital into innovative start-ups.
Is Kazakhstan finally ready to attract investments into its electricity sector?
The capacity market was finally launched on the 1st January 2019 in Kazakhstan to encourage investment for the renovation of old, as well as construction of new, power infrastructure facilities.
Russian law on digital rights
On 12 March 2019, the State Duma adopted in its final reading a draft federal law “On Digital Rights”, amending parts one, two, and article 1124 of part three of the Civil Code of the Russian Federation (the “Law”).
Kazakhstan expands central bank’s supervisory powers — good or bad move?
On the 1st January 2019, Kazakhstan promulgated certain changes in legislation that gave its central bank, the National Bank of Kazakhstan (NBK), enhanced capacity and introduced risk based supervision of the financial sector.
Kazakh government should concentrate on attracting cross-border Islamic financing
Though Kazakhstan adopted relevant legislation for domestic (such as the governed Kazakh law) Islamic banking transactions more than seven years ago and has a Muslim population of over 11 million, Islamic finance is still in the early stages of its development and Islamic products are rarely used. According to the National Bank of Kazakhstan (NBK), as of 2018, the share of Islamic banking assets account for only 0.16% of total banking sector assets in Kazakhstan.