Team

Олсон  88  мэргэжилтэнтэйгээр
Партнер, Өмгөөллийн Абсолют Адвокатс ХХН, ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Монгол дахь салбар